reclamebureau ontwerpfabriek hilversum
 
Home
Bestuur
Nieuwsbrieven
Nieuws
Foto's
Handige Links
Contact
Visie Noordwestelijk Villagebied
Zorg dat je gezien wordt!
Contributie nog niet betaald
Nieuwe voorzitter stelt zich voor
Burgernet
MOR - Melding Openbare Ruimte
Foutparkeren: Oproep van een verontruste ouder
Reactie gemeente op foutpakeren
Aanpassing parkeertijd Raadhuiskwartier
Antwoord gemeente op brief fout parkeren
Foutparkeren & onveilige situaties Raadhuiskwartier
Kabel in de Wijk
Handtekeningenactie Dalweg
  Nieuws - Kabel in de Wijk

Kabel in de Wijk: Gemeente antwoordt nietszeggend op vragen in de gemeenteraad. Download de brief inclusief antwoorden als PDF

Aan de leden van de Raad en fractiemedewerkers
Beantwoording vragen van de fracties van LH en HvH over aanleg glasvezelnetwerk

Betreft:
Artikel 41 vragen aan het college m.b.t. aanleg glasvezelnetwerk Hilversum Noord-West


Hilversum, 11 oktober 2011


Geacht College,
De gemeente Hilversum heeft in 2009 een overeenkomst gesloten met en het alleenrecht gegeven aan de firma Glashart (nu Reggefiber) om de glasvezelkabel aan te leggen in Hilversum met aansluiting in iedere woning.
In een aantal wijken is dit reeds gebeurd. Gratis aangelegd tot en met de aansluitingsmogelijkheid in huis, zonder directe noodzaak/verplichting tot gebruik/abonnement en vrije keuze van provider.
Maar wat is er aan de hand met de aanleg van het glasvezelnet in het noordwestelijk villagebied van Hilversum?
De mensen in Hilversum Noord-West hebben van Reggefiber een brief gehad waar het volgende in staat:

"Medio september start Reggefiber met de aanleg van glasvezel in het noordwestelijk deel van Hilversum. Alle bewoners van de ca. 2500 woningen kunnen kosteloos worden aangesloten. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is u inschrijven voor een glasvezelabonnement bij een van de serviceproviders. Of u op de toekomst wordt aangesloten, hebt u dus zelf in de hand. Indien u ervoor kiest geen glasvezelabonnement af te sluiten, wordt uw woning niet aangesloten op het glasvezelnetwerk. Kiest u nu nog niet, maar beslist u pas als de graafploegen Hilversum hebben verlaten, dan worden de aansluitkosten aan u doorberekend. Deze kosten kunnen in verband met de afstand van de straat tot uw woning hoog oplopen."

Bij navraag blijkt dat de bewoners van H:
· Slechts uit 3 providers kunnen kiezen: KPN, Concepts ICT en XMS;
· De aansluitkosten die berekend zullen worden bij eventuele latere aanleg, worden geraamd op 150-180 euro.

Concluderend kunnen we dus zeggen dat de bewoners van Hilversum Noord-West:
· Niet vrij kunnen kiezen welke provider men wil; men kan slechts kiezen uit 3 providers;
· Direct een abonnement moeten afsluiten, anders wordt er geen kabel aangelegd;
· Later zelf voor de aanlegkosten moeten opdraaien als zij later een abonnement willen afsluiten;
· Sterk onder druk worden gezet om direct een abonnement af te nemen om latere kosten te voorkomen.

De betreffende ambtenaar schijnt niet op vragen van de bewoners te reageren en wethouder Rensen antwoordt in een artikel in de Gooi en Eemlander van 22 september j.l. dat hij het allemaal wel best vindt zo: er worden geen afspraken geschonden.
Er zijn in het vragenuurtje op 21 september vragen aan de wethouder gesteld, die echter naar de mening van Leefbaar Hilversum en Hart voor Hilversum niet geheel helder en naar bevrediging zijn beantwoord.

Daarom stellen wij (nogmaals) de volgende vragen:
1. Wat is de rol van de gemeente? Dient zij niet te allen tijde rechtsgelijkheid voor iedere Hilversummer na te streven?
2. Waarom beantwoordt de desbetreffende ambtenaar geen vragen van burgers?
3. Wat staat er in het contract tussen gemeente en Reggefiber? Mogen zij zomaar ‘ineens' de spelregels veranderen? Kunnen wij dit contract inzien?
4. Heeft de gemeente iets gedaan om dit te voorkomen?
5. Gaat de gemeente toch nog iets doen om dit recht te zetten?

Peter van Westing, fractievoorzitter      Léonie Sazias, fractievoorzitter

 

Antwoorden van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011


1. Wat is de rol van de gemeente? Dient zij niet te alle tijden rechtsgelijkheid voor iedere Hilversum
na te streven?


Antwoord
Rechtsgelijkheid voor haar burgers heeft de gemeente Hilversum hoog in het vaandel. Zeker als de gemeente door middel van bevoegdheid degene is die het besluit neemt. De rol van de gemeente stopt echter bij het tuinhekje. Hier betreft het beleid/besluit van een commerciële partij, waar de gemeente
Hilversum geen zeggenschap over heeft. Hooguit een aanbeveling kan doen en dit ook heeft gedaan.

2. Waarom beantwoordt de desbetreffende ambtenaar geen vragen van burgers?

Antwoord
In de Gooi en Eemlander is in een artikel vermeld dat ‘de gemeente’ geen antwoord geeft op de vragen van de heer G.Knap, die spreekt namens bewonersvereniging Raadhuis en Omgeving.
De gemeente herkent zich niet in deze bewering. Alle vragen die via mail, brief, telefoon of persoonlijk aan de projectleider worden gesteld worden beantwoord. De heer Knap heeft géén contact gezocht met mevrouw Dolman.

3. Wat staat er in het contract tussen gemeente en Reggefiber. Mogen zij zomaar ‘ineens’ de spelregels veranderen? Kunnen wij dit contract inzien?

Antwoord
De gemeente is een intentieverklaring aangegaan om samen onderzoek te doen naar mogelijkheden om een ftth (fiber to the home)- netwerk te realiseren in Hilversum. Daarna is een samenwerkingsovereenkomst getekend om het project als gemeente positief te ondersteunen en geen beroep te hoeven doen op de gedoogplicht die voortvloeit vanuit de Telecommunicatiewet.
Ook zijn er nadere afspraken gemaakt over de te plaatsen schakelgebouwtjes. Het spreekt voor zich dat de intentieverklaring, samenwerkingsovereenkomst en de nadere afspraken kunnen worden ingezien. U kunt dit doen bij mevrouw A.Th.Dolman (035-6292656)Raadhuis, kamer B14.

4. Heeft de gemeente iets gedaan om dit te voorkomen?

Antwoord
Wij gaan er hierbij vanuit dat met deze vraag gedoeld wordt op de beleidswijziging.
- In het wekelijks uitvoeringsoverleg is gesproken over deze beleidswijziging. Er is gesproken over de beleidswijziging om Reggefiber op andere gedachten te brengen. Dit is helaas niet gelukt, omdat het nieuwe aansluitbeleid ook in nieuw aan te leggen dorpen en steden wordt gehanteerd.

5. Gaat de gemeente nog iets doen om dit recht te zetten?

Antwoord
Ook bij deze vraag gaan wij er van uit dat hier gedoeld wordt op het gewijzigde aansluitbeleid.
- Een commercieel bedrijf heeft een beleidswijziging toegepast. Hier kan een overheidsinstantie niets tegen doen, omdat de gemeente geen contract heeft afgesloten over het aansluitbeleid.
De gemeente gaat over de openbare weg en Reggefiber vanaf het tuinhekje tot achter de voordeur, wat een private aangelegenheid is. De gemeente kan vanuit haar positie niets doen aan het gewijzigde aansluitbeleid.
Als met ´rechtzetten´ de gedachte bij de fracties van Leefbaar Hilversum en Hart voor Hilversum leeft dat de gemeente Hilversum de kosten voor het aansluiten van het glasvezelkastje voor haar rekening moet gaan nemen, dan wordt gewezen op het zogenaamde ´level-playing field´. Dit betekent dat alle andere telecombedrijven, maar ook niet-telecombedrijven, die in Hilversum kabels en leidingen hebben liggen (die voldoen aan de voorwaarden van de telecommunicatiewet) dezelfde behandeling kunnen eisen.


Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Hilversum
de secretaris                     de burgemeester
I.C. de Vries                     P.I. Broertjes

15-11-2011